OLOI

Αναγνώστες

26/4/18

Η Δικαίωση!!!ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ:  Δικαίωση του Δήμου Θερμαϊκού στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Νόμιμος ο διαγωνισμός προμήθειας σωμάτων LED με προϋπολογισμό 3.632.828,00 ευρώ

Η «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED» είναι πλέον γεγονός για το Δήμο Θερμαϊκού. Με την υπ’ αριθμ. 609/2018 απόφαση του VI τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το μεγαλόπνοο αυτό έργο πραγματοποιείται. Η ικανοποίηση της Διοίκησης του Δήμου είναι μεγάλη :


·         Γιατί υπήρξε προεκλογική μας υπόσχεση.
·         Γιατί εκσυγχρονίζεται το απαρχαιωμένο σύστημα ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας.
·         Γιατί το έργο περατώνεται σε 6 μήνες.
·         Γιατί φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Θερμαϊκού, με χρήση 10ετούς διάρκειας εγκεκριμένου δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το δε ποσό του δανείου προέρχεται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και το υπόλοιπο 50% απευθείας από το ΤΠΔ, δάνειο που θα αποσβεσθεί σε περίπου 4 χρόνια.
·         Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας και τα οφέλη για τα οικονομικά του Δήμου και για την προστασία του περιβάλλοντος είναι τεράστια.
·         Γιατί είμαστε από τους πρωτοπόρους δήμους, που κάνουμε πράξεις τις νουθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της πολιτείας.
·         Γιατί μειώνεται δραστικά η ανασφάλεια, οι κακοφωτισμένοι δρόμοι και οι σκοτεινές περιοχές.
·         Και γιατί, κυρίως, η διαφάνεια, η τιμιότητα και η δικαίωση σε όλο αυτό το μαραθώνιο εγχείρημα ήταν κυρίαρχα στοιχεία.

Το αμοραλιστικό πνεύμα κάποιων και η απουσία ιδανικών, δείχνουν ότι για αυτούς, η τιμιότητα αποτελεί είδος «εν ανεπαρκεία» και πώς να είναι διαφορετικά, άλλωστε. Η τιμιότητα δε συμβιβάζεται, επιζητά τη διαφάνεια. Και όταν υπάρχουν όλα αυτά, η δικαίωση πραγματώνεται. Γιατί, εκτός από τους γραπτούς νόμους μας – που και βέβαια όλοι τηρήθηκαν στο έπακρο – υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι, που έχουν σχέση με την ηθική συμπεριφορά των ατόμων και φυσικά, η δύναμη των ανθρώπων. Εξαρτάται από το φορτίο της αλήθειας που μπορούν να αντέξουν. Ειδάλλως, πρέπει και είναι υποχρέωσή τους – τουλάχιστον ηθική – και να ντρέπονται και να κουβαλούν τύψεις. Με πικρία και λύπη αναφερόμαστε σε άτομα της αντιπολίτευσης, που απερίφραστα προσπάθησαν να ματαιώσουν το έργο, να αμαυρώσουν τα οφέλη του, να σπιλώσουν τη Διοίκηση.

Ως δημοτική αρχή έχουμε υποχρέωση έναντι των δημοτών μας, να παρέχουμε όποια καλύτερη υπηρεσία μπορούμε. Στα πλαίσια αυτά, ακολουθώντας τις παραινέσεις και της ΕΕ, για εξοικονόμηση ενέργειας και χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας φωτισμού με λαμπτήρες τύπου Led, προχωρήσαμε στην απόφαση αντικατάστασης του δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο. Ενός τεράστιου έργου με συνολικό προϋπολογισμό 3.632.828,00 ευρώ.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ανεξήγητη παραμένει η στάση της μείζονος αντιπολίτευσης, η οποία ενώ αρχικά υπερψήφισε την εισήγηση της μελέτης και τις σχετικές αποφάσεις στην πορεία, συντάχθηκε με αλλότρια συμφέροντα, καταγγέλοντας τη νόμιμη διαδικασία του διαγωνισμού. Μια διαδικασία που ορίζεται από το κοινοτικό δίκαιο  και η σύμβαση στην οποία κατέτεινε ο διαγωνισμός έχει χαρακτήρα δημόσιας σύμβασης και πραγματοποιήθηκε με πλήρη διαφάνεια, σύμφωνα με το Νόμο 4412/16, γεγονός που βεβαιώνει ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το υπ’ αριθμ. 7586-2989/15-2-18 έγγραφό της.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις πελαγοδρομήσεις της μείζονος αντιπολίτευσης για το θέμα, όπως καταγράφηκαν με τις ψηφοφορίες στην Οικονομική Επιτροπή (ΟΕ), αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ).

 • 27/1/2017 (αρ. απόφ. 28/2017)  Ομόφωνα αποφασίζεται η έγκριση της οικονομικοτεχνικής μελέτης, που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και λαμπτήρων τύπου LED για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό του Δήμου Θερμαϊκού», αφού έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις της, που κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία επί της μελέτης.
 • 30/1/2017 (αρ. απόφ. 19/2017)  Ομόφωνα αποφασίζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η εισήγηση για την ανάγκη σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED”.
 • 24/5/2017 (αρ. απόφ. 222/2017)  Εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η εισήγηση της ΟΕ, με θέμα την ανάγκη σύναψης δανείου για την εκτέλεση του έργου και τη συνομολόγηση των όρων του δανείου, έχοντας και τη θετική ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης.
 • 9/8/2017   Αποφασίζεται η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών στην Οικονομική Επιτροπή και με την ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης.
 • 28/11/2017 (αρ. απόφ. 604/2017)  Αποφασίζεται ομόφωνα στην ΟΕ, η έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων στον ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό της 3η Νοεμβρίου του 2017.
 • 12/12/2017 (αρ. απόφ. 634/2017)  Εγκρίνεται, στην Οικονομική Επιτροπή, με τη θετική ψήφο της μείζονος αντιπολίτευσης, η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό.

Ας δούμε λοιπόν, τις παλινωδίες της μείζονος αντιπολίτευσης, (Γ. Τσαμασλής), συνοπτικά:
·         ΝΑΙ στην οικονομικοτεχνική μελέτη
·         ΝΑΙ στη σύναψη δανείου
·         ΝΑΙ στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
·         ΝΑΙ στην έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών
·         ΝΑΙ στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών
·         ΟΧΙ στην κατακύρωση

Στην πορεία δε, απορρίφθηκαν οι ενστάσεις ιδιωτών, αλλά και του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, που έγιναν στην Αποκεντρωμένη, η οποία χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι «από τη διακήρυξη του διαγωνισμού, δεν προκύπτει ότι οι όροι που αφορούν στην τεχνική και οικονομική ικανότητα των διαγωνιζομένων, είναι υπερβολικοί και καταχρηστικοί, ούτε ότι περιορίζουν υπέρμετρα την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον η επιβολή τους προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4412/16), περιλαμβάνεται στα υποδείγματα διακηρύξεων της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. αλλά και νομολογιακά έχει επανειλημμένως κριθεί ως νόμιμη». Παρά ταύτα, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης,  καταθέτει κατόπιν προσωπική προσφυγή προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μην υλοποιηθεί η σύμβαση με τη μειοδότρια εταιρεία. Με πράξη του, το ΣΤ’ τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνει πως προκύπτει κώλυμα, στην υπογραφή του σχεδίου σύμβασης της μειοδότριας εταιρείας, με το Δήμο Θερμαϊκού.

Και τότε βγήκαν οι μονίμως και επί πάσης αιτίας επαγγελματίες αντιδρώντες και καταστροφολογούντες, να υπερβούν ακόμη και τους εαυτούς τους, μιλώντας για «οσμές σκανδάλου», για «πλήγμα» ενάντια στη Διοίκηση και άλλα ηχηρά έπεα πτερόεντα και προφανή πολιτική στόχευση τη διαπόμπευση της Διοίκησης και του Δημάρχου Γιάννη Μαυρομάτη, αλλά και της εκβίασης των θεσμών.

Και όπως ήταν προφανές κι αναμενόμενο, γιατί το συμφέρον των δημοτών το επιβάλλει, κινηθήκαμε τάχιστα, καταθέτοντας αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και αυτό κατακρίθηκε από τους απηνείς διώκτες της Διοίκησης, αυτούς που θα προτιμούσαν μια αδρανή Διοίκηση.

Και υπερασπιστήκαμε, με ατράνταχτα επιχειρήματα, τη νομιμότητα των όρων του Διαγωνισμού, επί των καταγγελιών, μέσω των οποίων επιχειρήθηκε να θεμελιωθεί η αδυναμία υπογραφής της Σύμβασης.

Και να, που με την τελεσίδικη απόφαση του τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η δικαίωσή μας, ήλθε.

Δεν μπορούμε όμως τώρα, παρά την προφανή ικανοποίησή μας, να μην αναλογιστούμε, τη συνολική διαδικασία που συγκεκριμένοι μεθόδευσαν, επιδιώκοντας να μας συκοφαντήσουν και να μας διαβάλλουν και μάλιστα, εις βάρος των ίδιων των πολιτών.

Άραγε, τί έχουν να απαντήσουν τώρα, που για άλλη μία φορά ενήργησαν με εμμονή, προκατάληψη και μοχθηρία;

Και πώς θα απολογηθούν έναντι των πολιτών, οι καταγγέλοντες σε έντυπα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που χωρίς να τηρούν ούτε καν τα προσχήματα, είχαν στήσει βρώμικο χορό άρθρων και αναρτήσεων, εναντίον της Διοίκησης και του Δημάρχου Θερμαϊκού; Τώρα, που πλέον ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου είναι γεγονός.

Σε 6 μήνες πλέον από σήμερα, θα έχει όλος ο δήμος φωτιστεί με τα νέου τύπου φωτιστικά σώματα. Και δεν θα πρόκειται για έργο βιτρίνας, αλλά για ένα σημαντικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας του φωτισμού, που θα συντελέσει επιπλέον αποφασιστικά, στην απομάκρυνση μέρους της ανασφάλειας των κατοίκων, που διαμένουν και διέρχονται επί χρόνια σε υποφωτισμένες περιοχές.

Δήλωση Δημάρχου

Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Μαυρομάτης, έχοντας στα χέρια του την περιφανή δικαίωση του Δήμου, με ικανοποίηση δήλωσε:

«Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, δεν ανησυχήσαμε διόλου, όταν κάποιοι περιέφεραν περιχαρείς την πράξη του κλιμακίου, που καθυστέρησε την άμεση εκτέλεση του διαγωνισμού. Τι θα προσπαθήσουν να εφεύρουν τώρα οι μόνιμοι λασπολόγοι; Τα οικονομικά του Δήμου μας βρίσκονται σε συνεχή πορεία αποκατάστασης και αυτό πιστοποιείται και από την έκθεση του ΙΟΒΕ, που μας συγκαταλέγει στο 10% των πιο υγιών δήμων της χώρας. Ξεχάσαμε τους πορτοκαλί και κόκκινους συναγερμούς που εξέπεμπε μόνιμα η προηγούμενη Διοίκηση; Και τώρα, ευρισκόμενα σε μόνιμη δίνη πολιτικής μνησικακίας (και αμνησίας), ψέγουν τη σημερινή Διοίκηση, που πέτυχε την οικονομική ανάταση του Δήμου Θερμαϊκού.
Αλλά φαίνεται, πως επιβάλλεται να υπενθυμίζουμε, για του λόγου το αληθές, το ύψος των έργων, που κάποια εκ των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί και άλλα βρίσκονται στη διαδικασία διαγωνισμού και μάλιστα σε καιρούς χαλεπούς, σε χρόνους τεράστιων περικοπών της χρηματοδότησης των ΟΤΑ:

 • Να αναφερθούμε λοιπόν, στα δύο σχολεία (Το 9ο Νηπιαγωγείο ολοκληρώνεται, ενώ η κατασκευή του 5ου Δημοτικού Περαίας προχωρά με γοργούς ρυθμούς) με 5.300.000,00 ευρώ συνολικό προϋπολογισμό.
 • Να αναφερθούμε επίσης, στο κονδύλι 1.500.000,00 ευρώ, που εξασφαλίσαμε για έργα ύδρευσης στον οικισμό του Μεσημερίου, από ιδίους πόρους και από πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
 • Να τονίσουμε την ολοκλήρωση του αποχετευτικού της Επανομής, που όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, ήταν ολοκληρωτικά σταματημένο, αλλά και την εργολαβία των συνδέσεων.
 • Την έγκριση του φακέλου μας στο ΕΣΠΑ, για το έργο της ανάπλασης της Αγ. Τριάδας, προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ και το οποίο δημοπρατείται μέσα στο 2018.
 • Την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης και την οριοθέτηση των ρεμάτων, ποσού 7.200.000,00 ευρώ, για τη διευθέτηση των 14ων ρεμάτων του Δήμου Θερμαϊκού, που εκκρεμούσε από το 2008 και την κατάθεσή της για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.
 • Την έγκριση της απόφασης για αποκατάσταση του παράκτιου μετώπου Μηχανιώνας, ύψους 1.100.000,00 ευρώ, που ξεκινά στους επόμενους μήνες.
 • Την ένταξη του Δήμου στα προγράμματα INTERREG :  κομποστοποίησης «BIOREAL»,  και δημιουργίας ευκαιριών απασχόλησης μορφωμένων αποφοίτων « Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT».
 • Την έγκριση ένταξης της αγροτικής οδοποιίας γηπέδου Επανομής έως το Σχολείο Φύσης του Τριλόφου, 700.000,00 ευρώ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αναμένουμε την έγκριση του φακέλου, που υπεβλήθη στο Πράσινο Ταμείο, για τη βιοκλιματική αναβάθμιση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της Ν. Μηχανιώνας, προϋπολογισμού περίπου 700.000,00.
 • Προχωράμε με γοργούς ρυθμούς την ολοκλήρωση της μελέτης αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών από την Αγία Τριάδα έως και την Περαία.
 • Ενώ, υποβάλλουμε άλλες δύο προτάσεις χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ, για την επανάχρηση του δημοτικού κτιρίου «ΔΙΑΣ» στη Ν. Μηχανιώνα, με την κατασκευή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και Θάλασσας, προϋπολογισμού 2.490.000,00 ευρώ, αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου του κολυμβητηρίου στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΠΑ, προϋπολογισμού περίπου 650.000,00 ευρώ.


Και τα έργα, προς όφελος του τόπου μας και των πολιτών, συνεχίζονται. Και οι μόνιμοι συκοφάντες, οι λασπολόγοι, οι ταυτισμένοι με συμφέροντα θα εξακολουθούν να ψεύδονται και να αυτοαναιρούνται, βλέποντας καθημερινά τη Διοίκηση, να πετυχαίνει τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει, δουλεύοντας αδιάκοπα και αγόγγυστα, με στόχο μόνο το καλό του Δήμου μας και των πολιτών του.


Περαία, 25 Απριλίου 2018
Και όλα αυτά, ενώ έχουν διατεθεί 15.000.000,00 ευρώ για την αντιστήριξη των πρανών στη Μηχανιώνα, την Αγία Τριάδα και την Επανομή και όχι μόνο, με τις ασφαλτοστρώσεις, ύψους 4.000.000,00 ευρώ για την αποκατάσταση μεγάλων τμημάτων του οδικού δικτύου του Δήμου μας, να έπονται στο άμεσο επόμενο διάστημα.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP