9/8/16

Λεφτά υπάρχουν ....αλλά μόνο για ημέτερους!Από ότι φαίνεται μπορεί την χώρα μας να την μαστίζει η ανεργία αλλά όσοι τυχαίνει να είναι κοντά στο «σύστημα» του δημάρχου  κ. Μαυρομάτη, και για όσο κρατά την διοίκηση του δήμου, η ανεργία θα είναι άγνωστη λέξει για αυτούς.

Γεγονός είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με την διοίκηση είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο έχουν…. τα οφέλη τους.

Ετσι διαβάζουμε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ότι  ο δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δημοτικής Ενότητας Επανομής κ.Γιάκης Νικόλαος  για να μην μείνει χωρίς μεροκάματο φρόντισαν προτού ακόμα αποχωρίσει από αντιδήμαρχος να τον διορίσουν ως επόπτη στην ύδρευση  με μισθό 1400€ μηνιαίως και μέχρι την λήξη της θητείας του.

Το ότι μετέχει ο ίδιος και στην διοίκηση της  Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Θερμαϊκού ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), προφανώς είναι λεπτομέρεια!!!!

 Οποιος κατάλαβε - κατάλαβε!!


Η Απόφαση:

Τεύχος ΥΟΔΔ 430/05.08.2016 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2033
4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -
ΘΡΑΚΗΣ
Αριθμ. 48014
Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ορισμός μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επι-
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού
Νομού Θεσσαλονίκης ως μέλους με πλήρη απα-
σχόληση στην Επιχείρηση και καθορισμός απο-
ζημίωσης αυτού».
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069/1980
(ΦΕΚ 191 Α') «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων
ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αντικαταστάθηκε με τις
όμοιες του άρθρου 8 παρ. 9 του Ν. 2839/2000».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 214 του Ν. 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
καθώς και εκείνες του άρθρου 24 του Π.δ. 142/2010
(ΦΕΚ 235/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέ-
τρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010), του άρθρου 3 παρ. 4 και 5 του
Ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη
της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»
2034 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος ΥΟΔΔ 430/05.08.2016
(ΦΕΚ 65/Α/06.05.2010) καθώς και εκείνες του άρθρου 3
της παρ. 3 α του Ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτι-
κού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρ-
μογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012»
(ΦΕΚ 40/Α/29.02.2012).
4. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου της παρα-
γράφου Γ, υποπαραγράφου Γ 1.5. του Ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
(ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α'/14.04.2014), καθώς και την αριθμ. 4/06-
02-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α'/06.02.2015).
6. Την αριθ. 63/22-06-2016 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Θερμαϊκού ( Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), αναφορικά με το
αντικείμενο του θέματος.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους, περίπου, 16.800,00
ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της επιχείρησης,
η οποία για το έτος 2016 έχει προβλεφθεί στον Κ.Α.
04.61.01.0000, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για ανάλογη
πίστωση, στον αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών
των επομένων ετών, όπως διαλαμβάνεται στην με αριθ.
πρωτ. 1260/11-07-2016 βεβαίωση της οικονομικής υπη-
ρεσίας του φορέα, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις αρμοδιότητες για το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκού (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.), Νικό-
λαο Γιάκη, ως εξής: Εποπτεία των συνεργείων ύδρευσης
της επιχείρησης.
2. Καθορίζουμε την αποζημίωση του για την πλήρη
απασχόληση του στην Επιχείρηση, στο ποσό των χιλίων
τετρακοσίων ευρώ (1.400,00€) μεικτά, μηνιαίως, μέχρι τη
λήξη της θητείας του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *14004300508160004*

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP