24/3/16

ΔΕΗ. Νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ  αποφάσισε να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Επιχείρησης τις ακόλουθες ρυθμίσεις για την εξόφληση των οφειλών των πελατών.
1. Από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα.
Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
2. Από 01.08.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς -πλην των εποχικών και αγροτών- πελάτες τα εξής:
Μηνιαίες Δόσεις: Ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού αλλά με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
Προκαταβολές :
(α) Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%
(β) Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%
3. Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 01.08.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.
4. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω αδυναμίας κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων –πλην μίας- των οφειλομένων δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
5. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις.
Όπως τονίστηκε στη συζήτηση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Μ. Παναγιωτάκη, η Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της ρόλο, μετά τις γενναίες ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015 και τις πρόσφατες μεγάλες διευκολύνσεις προς τους αγρότες προβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις των πελατών της, για την εξόφληση των οφειλών τους.
Έτσι πλέον όλοι έχουν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επαγγελματικών.
————————————
Το πρόγραμμα διακανονισμών που ισχύει
– Έως 36 μηνιαίες Δόσεις για Οικιακούς πελάτες, Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία εξόφλησης λογαριασμών και τήρησης προηγούμενων διακανονισμών
– Δικαίωμα νέου διακανονισμού για όλους τους πελάτες που επιθυμούν να ενταχθούν στις ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του νέου προγράμματος
– Πολυάριθμες άτοκες δόσεις για τους Ευάλωτους Πελάτες, όπως δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, άτομα με αναπηρία, κλπ με βάση τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια
– Τη συνέπεια ως «κλειδί» για το μέγιστο αριθμό δόσεων
Πρόγραμμα διακανονισμών ανάλογα με το βαθμό συνέπειας και την κατηγορία που ανήκει ο πελάτης
Ο αριθμός των δόσεων που μπορούν να εγκριθούν για τον κάθε πελάτη, διαφοροποιούνται ανάλογα με το βαθμό συνέπειάς του, την κατηγορία στην οποία ανήκει (πχ Οικιακός, Ευάλωτος, Επαγγελματίας κ.λπ.) και το Μέσο Μηνιαίο Λογαριασμό στις κατηγορίες πελατών, όπου προβλέπεται.
Ο βαθμός «συνέπειας» ορίζεται ως εξής:
1. Συνεπείς πελάτες χωρίς διακανονισμούς 2. Συνεπείς πελάτες σε πληρωμές και διακανονισμούς 3. Περισσότερες από μια ενσωματώσεις (απλήρωτοι λογαριασμοί) σε επόμενους λογαριασμούς ή και μια αθέτηση διακανονισμού 4. Πολλαπλή αθέτηση διακανονισμών 5. Παραβιάσεις μετρητή μετά από αποκοπή λόγω χρέους 6. Ρευματοκλοπή
Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο, μαζί με τις δόσεις, να εξοφλούνται και οι τρέχοντες λογαριασμοί που θα εκδοθούν μετά την ημερομηνία σύναψης του διακανονισμού εμπρόθεσμα.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης διακανονισμού, προκειμένου ο πελάτης να αποφύγει τις προβλεπόμενες συνέπειες ανά Κατηγορία Πελατών (όπως τη διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλής) θα πρέπει να καταβάλει άμεσα τις δόσεις που όφειλε να είχε αποπληρώσει, καθώς και τους τρέχοντες λογαριασμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, ώστε να συνεχίσει να ισχύει ο διακανονισμός για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα.
Εξαιρείται η Κατηγορία των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών, για την οποία ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.
Ειδικότερα για τους Ευάλωτους πελάτες με βαθμό συνέπειας “1” έως και “5” η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού. Έτσι για παράδειγμα, ένας ευάλωτος πελάτης με συνολική οφειλή €2.000 και μέσο διμηνιαίο λογαριασμό €200 θα μπορεί να το αποπληρώσει την οφειλή του σε 40 μηνιαίες άτοκες δόσεις των €50.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP