OLOI

Αναγνώστες

15/12/15

Αύξηση από 20 έως 44 ευρώ σε 314.000 δημοσίους υπαλλήλους από 1.1.2016Ανατροπές στο μισθολόγιο του Δημοσίου φέρνουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου με τα 13 προαπαιτούμενα που κατέθεσε στη Βουλή το περασμένο Σαββάτο το Υπουργείο Οικονομικών.
Περίπου 314.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αύξηση 20 έως 44 ευρώ στο βασικό μισθό, ανάλογα με την εκπαίδευτική βαθμίδα τους.
Συνολικά στο 25% θα ανέλθει η αύξηση στους βασικούς μισθούς στα 3/5 περίπου του προσωπικού στο Δημόσιο. Έτσι η αύξηση που θα λάβει η συγκεκριμένη κατηγορία θα λάβει αυξήσεις 79 -177 ευρώ. Παράλληλα, αύξηση 14% στο επίδομα θέσης τους θα λάβουν οι προϊσταμένοι στη δημόσια διοίκηση. 
Κύκλοι του Υπ. Εργασίας "αποκωδικοποιούν " τις διατάξεις του νέου μισθολογίου. Αυτές φέρνουν :
•    αποσύνδεση του βαθμού από το μισθό
•    ένταξη των μετακλητών υπαλλήλων στο μισθολόγιο
Πιο συγκεκριμένα :
1.    Αποσυνδέεται ο βαθμός με τον μισθό.
Mε τον τρόπο αυτό η μισθολογική εξέλιξη πραγματοποιείται ακώλυτα και ακολουθεί το συνολικό χρόνο υπηρεσίας που κατέχει ο υπάλληλος, ανεξάρτητα με το εάν έχει καταταγεί με τις μεταβατικές διατάξεις του ισχύοντος μισθολογίου για το προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος του (1η Νοεμβρίου 2011) ή με τις πάγιες διατάξεις για όσους προσλήφθηκαν μετά την ανωτέρω ημερομηνία.
Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον σεβασμό της βαθμολογικής αλλά και μισθολογικής ωρίμανσης των υπαλλήλων και την άρση των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν με τη διαφορετική βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη αυτών σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε ο προηγούμενος μισθολογικός νόμος.
2.    Εντάσσονται στο νέο μισθολόγιο και οι μετακλητοί υπάλληλοι
Ο νέος μισθολογικός νόμος εντάσσει στις ρυθμίσεις του το σύνολο των μετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των αιρετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π., σε προωθημένο Μισθολογικό Κλιμάκιο για τη διάρκεια της θητείας τους στις θέσεις αυτές.
Επιπροσθέτως, εντάσσεται το ειδικό επιστημονικό προσωπικό των ΑΔΑ, καθώς και το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατηγορίες οι οποίες διατηρούσαν ειδικά μισθολογικά καθεστώτα.
3. Διαμόρφωση νέων αποδοχών με τα ακόλουθα συστατικά :
•    Βασικός μισθός: Η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) ανάλογα με την κατηγορία εκπαίδευσής τους (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης). Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μισθολογικά Κλιμάκια για τους υπαλλήλους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας και 19 για αυτούς των Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
•    Η ένταξη των υπαλλήλων στα οικεία Μισθολογικά Κλιμάκια καθορίζεται, ανάλογα : με την εκπαιδευτική κατηγορία, τα έτη υπηρεσίας, τα αυξημένα τυπικά προσόντα.
•    Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους υπαλλήλους με αυξημένα τυπικά προσόντα.
•    Προβλέπεται προωθημένη μισθολογική κατάταξη για τους κατόχους μεταπτυχιακών η/και διδακτορικών τίτλων σπουδών, καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
•    Για τους υπαλλήλους της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας προβλέπεται αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου κάθε τρία (3) έτη. Για τους υπαλλήλους της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατηγορίας αλλαγή Μισθολογικού Κλιμακίου κάθε δύο (2) έτη.
•    Από την ένταξη των υπαλλήλων στο νέο σύστημα θα υπάρξει αύξηση του βασικού μισθού για 314.000 περίπου υπαλλήλους (σε σύνολο 567.000 περίπου) η οποία θα χορηγηθεί σταδιακά σε διάστημα 4 ετών , προκειμένου να υπάρξει μια ομαλή αντιμετώπιση του αυξημένου μισθολογικού κόστους.
Επισημαίνεται ότι μετά τη νέα κατάταξη του προσωπικού στο νέο σύστημα αμοιβών θα υπάρξει αναστολή της μισθολογικής εξέλιξής τους μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2017, προκειμένου αφενός να αντιμετωπιστεί το κόστος της νέας κατάταξης των υπαλλήλων. Από η Ιανουαρίου 2018 η απονομή μισθολογικών κλιμακίων, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του υπαλλήλου θα πραγματοποιείται κανονικά.
•    Προβλέπεται ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14% περίπου, ως εξής:
Γενικός Διευθυντής : από 900 € σε 1.000 €
Διευθυντής : από 400 € σε 450 €
Υποδιευθυντής : από 300 € σε 350 €
Τμηματάρχης : από 250 € σε 300 €
Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.
•    Πέραν του επιδόματος θέσης ευθύνης, τα υπόλοιπα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
•    Εφόσον από την εφαρμογή του νέου συστήματος αμοιβών ο υπάλληλος δικαιούται αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε με το σημερινό σύστημα, προβλέπεται η διατήρηση προσωπικής διαφοράς η οποία θα συμψηφίζεται με μελλοντική αύξηση του βασικού μισθού του υπαλλήλου λόγω κανονικής (βάσει ετών υπηρεσίας) μισθολογικής εξέλιξης και όχι λόγω προωθημένης εξέλιξης ή λήψης επιδόματος θέσης ευθύνης. Πρόκειται για την πρόβλεψη που διασφαλίζει τη μη ύπαρξη μειώσεων αποδοχών.
Παραδείγματα κατάταξης υπαλλήλων με το νέο σύστημα 
1.    Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με επτά (7) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στο ΣΤ' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ΣΤ0 (1.092 €) στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μισθολογικό Κλιμάκιο 4) με βασικό μισθό 1.269 €.
Η προκύπτουσα αύξηση των 177€ θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.136,25 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.180,50 €, το τρίτο (2018) 1.224,75 € και το τέταρτο ( 2019) 1.269 €.
2.    Υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με δεκατρία (13) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Ε' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Ε2 (1.187 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 7) με βασικό μισθό 1.367 €.
Η προκύπτουσα αύξηση των 180 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας.
Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.232 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.277 €, το τρίτο (2018) 1.322 € και το τέταρτο ( 2019) 1.367 €.
3.    Υπάλληλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριάντα ένα (31) έτη υπηρεσίας, καθηλωμένος με το ισχύον σύστημα στον Γ ' βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο Γ5 (1.379 €), στο νέο σύστημα θα καταταγεί στο μισθολογικό κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του (Μ.Κ. 11) με βασικό μισθό 1.458 €.
Η προκύπτουσα αύξηση των 79 € θα χορηγηθεί σε διάστημα τετραετίας. Δηλαδή το πρώτο έτος εφαρμογής του μισθολογίου (2016) ο βασικός μισθός του θα είναι 1.398,75 €, το δεύτερο έτος (2017) 1.418,50 €, το τρίτο (2018) 1.438,25 € και το τέταρτο ( 2019) 1.458 €.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον μεσολαβήσει αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου, η διαφορά του βασικού μισθού, λόγω της αλλαγής αυτής, καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή της πρώτης αύξησης.
4.    Σε περίπτωση που από τη νέα κατάταξη του υπαλλήλου προκύψει βασικός μισθός χαμηλότερος από αυτόν που λαμβάνει σήμερα ο υπάλληλος (λόγω της αλλαγής του μισθολογικού βήματος), η διαφορά αυτή διατηρείται ως προσωπική και μειώνεται από οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του, πλην αυτής που προέρχεται από την άριστη αξιολόγησή του ή την επιλογή του σε θέση ευθύνης.
Π.χ. υπάλληλος Πανεστημιακής Εκπαίδευσης με 19 έτη υπηρεσίας στο βαθμό Γ' και μισθολογικό κλιμάκιο Γ2 λαμβάνει σήμερα βασικό μισθό 1.652 €.
Με τη νέα κατάταξη κατατάσσεται στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 10 με βασικό μισθό 1.623 €. Δηλαδή παρουσιάζεται μία διαφορά των 29 € η οποία εξακολουθεί να καταβάλλεται σε αυτόν ως προσωπική και η οποία θα μειωθεί/εξαφανιστεί όταν ο εν λόγω υπάλληλος αλλάξει λόγω ετών υπηρεσίας Μισθολογικό Κλιμάκιο (όταν μετακινηθεί στο Μισθολογικό Κλιμάκιο 11 με βασικό μισθό 1.682 €).

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP