13/8/15

Tα βήματα για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων


Το μνημόνιο προβλέπει μέτρα για τη διαχείριση των "κόκκινων" δανείων, ωστόσο προβλέπει εξαρχής ότι ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα και δράσεις στο μέλλον για την τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του τραπεζικού τομέα.
Καταρχάς, έως τα τέλη Αυγούστου 2015 η Τράπεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την
εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους "Θεσμούς".
Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα καταρτίσουν:
α) αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ, η οποία θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης  και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα αντλεί από την εμπειρία εξωτερικού συμβούλου ή συμβούλων τόσο κατά τη χάραξη, όσο και κατά την εφαρμογή της στρατηγικής
β) θα εγκρίνουν τις ακόλουθες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις:
- τροποποιήσεις στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας επιχειρήσεων ώστε να καλύπτονται όλοι οι εμπορικοί οφειλέτες, να ευθυγραμμισθεί η νομοθεσία με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για την αποκατάσταση των βιώσιμων οφειλετών και μια πιο αποτελεσματική διαδικασία εκκαθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωση της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε 3 έτη για τους επιχειρηματίες, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής το 2014
- τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών ώστε να θεσπιστεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της εκτέλεσης, σύμφωνα με τη διεθνή πείρα. Θα θεσπιστεί αυστηρότερη διαδικασία ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης. Θα συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις των δημόσιων πιστωτών στο πεδίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνημα, θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για προστασία της πρώτης κατοικίας και θα θεσπιστούν μέτρα για την αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθμού των δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ποσά, συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέτουν εισόδημα και περιουσιακά στοιχεία)
- θα θεσπιστεί με νόμο το κατοχυρωμένο επάγγελμα των συνδίκων πτώχευσης που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα και θα ακολουθεί τη διεθνή εμπειρία
- θα θεσπιστούν διατάξεις για την επανενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη σύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί.
Οι επόμενες κινήσεις
Έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015:
Η ΤτΕ θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν κάθε κατηγορία ΜΕΔ.
Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΤτΕ θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων (διοικητικά, νομικά, οικονομικά κ.λπ.) για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς ΜΕΔ. Έως την ίδια ημερομηνία, μια ομάδα εργασίας θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των ΜΕΔ, με την εξάλειψη νομικών ή άλλων περιττών εμποδίων, με παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας.
Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών που θα παρέχουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με οφειλές.
Έως τα τέλη Νοεμβρίου 2015:
Η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ με:
Βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας νοικοκυριών και εταιριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών μέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων που θα εξετάζουν υποθέσεις αφερεγγυότητας και τον διορισμό και κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων
Δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοληπτών για τη διευκόλυνση των τραπεζών
Τροποποίηση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας παράλληλα ίση μεταχείριση ιδιωτών και δημόσιων πιστωτών
Πλήρη ενεργοποίηση των εξειδικευμένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης.
Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας με μέτρα στήριξης για τους πλέον ευάλωτους οφειλέτες και κάνοντας διάκριση μεταξύ καλή τη πίστει οφειλετών και στρατηγικών κακοπληρωτών.
Το ΤΧΣ σε συνεργασία με την ΤτΕ θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της αντιμετώπισης των ΜΕΔ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΧΣ να διορίσει ένας μέλος του δ.σ. και εσωτερική ομάδα με αντικείμενο τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ. Η ΤτΕ θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων των μεμονωμένων εκκαθαριστών. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές σε διαβούλευση με το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις.
Έως τον Δεκέμβριο του 2015:
Οι αρχές θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για τους οφειλέτες με μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια χρέη με την κατηγοριοποίηση των εμπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέη ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους, και με τη θέσπιση νομοθεσίας για την ταχεία εκκαθάριση μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.
Επιπλέον οι αρχές θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέτρα για τον καθορισμού του εφαρμοστέου πλαισίου και των κανόνων του επαγγέλματος του συνδίκου πτώχευσης.
Έως τέλη Φεβρουαρίου 2016:
Η ΤτΕ θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των ΜΕΔ περιλαμβανομένης π.χ. αναδιάρθρωσης χρεών και σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Από τον Ιούνιο του 2016 οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο, αντιπαραβάλλοντας τις επιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών.
Το ΤΧΣ θα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση των ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρησιακών στόχων. Το ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση μεγάλων εταιριών και όπου απαιτείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέων της Οικονομίας.
Έως τέλη Μαρτίου 2016:
Η ΤτΕ θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κατευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων και την εισαγωγή, σε συντονισμό με το ΤΧΣ, μηχανισμών ταχεία διεκπεραίωσης.
Έως τέλη Ιουνίου 2016:
Οι αρχές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητα και θα προβούν σε απαιτούμενες τροποποιήσεις.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP