11/9/14

Σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση το νέο δημοτικό συμβούλιο
Θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΥΑΘ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/06.

        Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.

 ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θερμαϊκού» και διακριτικό τίτλο «ΔΗΚΕΘ», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 255 του Ν. 3463/06.

       Εισηγητής:. Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης.


ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού», σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος  .

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού, σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 

ΘΕΜΑ 5ο:  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, δήμου Θερμαϊκού .

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας χώρου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Παιδείας -κ. Θ. Τζέκος 

ΘΕΜΑ 7ο: Αντικατάσταση μελών στην Εκτιμητική Επιτροπή, συμφωνά με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 άρθρο 7 , παρ. 1 .        

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.  

ΘΕΜΑ 8ο: Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων  ή έργων συντήρησης που η δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό  5.869,40 €, συμφωνά με τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 άρθρο 15 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 227/99.

        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 9ο: Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης , απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων , από θαλάσσιες περιοχές  δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα ) περιοχής Θεσσαλονίκης για το έτος 2014, σύμφωνα με  την υπ΄ αριθ. 2123/36/01/22-10-01 , άρθρο 1 (ΦΕΚ 1438 Β΄) Υπουργική απόφαση κατ΄εφαρμογή του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ 16Α΄) .

      Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 10ο:Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών & Μεταφορών   σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ  28/80 άρθρο 67 και 70.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο: Αντικατάσταση μελών Επιτροπής   Διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης, αγοράς, εκμίσθωσης, μίσθωσης ακινήτων και κινητών   πραγμάτων, για το έτος 2014,                                

                   σύμφωνα με το ΠΔ 270/81 άρθρο 1.

        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Καβούνη , σύμφωνα με τις διατάξεις του    άρθρου 103 παρ.4 του Ν.3852/2010.

       Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γ.Μαυρομάτης

ΘΕΜΑ 13ο: Συγκρότηση Επιτροπή Φορολογικών Επιλύσεων , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2307/1995 άρθρο 7 παρ. 8 και το ΚΔΚ.

      Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 14Ο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :»ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν.ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΩΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ (αρ. μελ. 40/2007)»

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο: Δωρεάν παραχώρηση τριών επιβατικών αυτοκινήτων από το Δήμο Θερμαϊκού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θερμαϊκού (ΔΗ.Κ.Ε.Θ.).

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Καθημερινότητας, Υποδομών-κ. Γ.Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 16ο:Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος  Αδέσποτων Ζώων ανατολικής Θεσσαλονίκης.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Καθημερινότητας, Υποδομών-κ. Γ.Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 17ο:Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δήμου Θερμαϊκού»(αρ.μελ. 12/2014).

        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 18ο:Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από μείωση Δ.Τ. σε ευπαθείς ομάδες. 

        Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 19ο: 11η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού , έτους 2014.

         Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 20ο: Αντικατάσταση εκπρόσωπου του Δήμου στην Αστική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ»

           Εισηγητής: Δήμαρχος –κ. Γ.Μαυρομάτης

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ΄αρ.31/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Επισκευή- Συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θερμαϊκού»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της.

       Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Τεχνικών Υπηρεσιών -κ. Π.Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄ αριθ. 35/2014 Μελέτης  της Τ.Υ. με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού , των Νομικών του Προσώπων , ΔΗ.Κ.Ε.Θ. , ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. , Δ.Ε.Υ.Α.Θ. και των Σ.Ε. Α/θμίας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

            Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος.

ΘΕΜΑ 23ο:Τροποποίηση της υπ΄ αριθ 2/2014 απόφαση ς Δ.Σ. περί «Καθορισμός ανώτερου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το έτος 2014.

         Εισηγητής: Αντιδήμαρχός Οικονομικών Υπηρεσιών -κ. Π.Μήλιος

ΘΕΜΑ 24ο: Ίδρυση Γραφείου εθελοντισμού , δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Θερμαϊκού .

         Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. –κ. Σ. Αδαμίδης

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.ΣΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP