17/1/14

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου στο Δήμο ΘερμαϊκούΣυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου  και ώρα 18:00, στο Δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Ν. Επιβάτες.

Τα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι:
1.            Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2014». Εισηγητής:Αντι-δήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
2.            Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων, από τους δικαιούχους που κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας, για το 2014.Ειση-γητής:Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.

3.            Υποβολή πρότασης  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα :Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
4.             Έγκριση μετάβασης και συμμετοχής του Δημάρχου και ΔΣ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Λάρισα, με θέμα «Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση του Πολίτη με Διαφάνεια σε μια Έξυπνη Πόλη- 5η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
5.            Τροποποίηση της υπ΄αρ.571 απόφασης ΔΣ, που αφορά στο τροποποιημένο πρόγραμμα και τις καρτέλες των διανυκτερευόντων φαρμακείων του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
6.            Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο. Εισηγητής: Αντιδή-μαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
7.            Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας.   Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
8.            Καταβολή εξόδων μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα και διάθεση της σχετικής πίστωσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
9.            Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «Πλακόστρωση οδών Ανθέων-Δημοκρατίας-Φιλίππου». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
10.       Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αε.3487/2012 σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων του Καλλικρατικού Δήμου Θερμαϊκού». Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Β.Αθανασιάδης.
11.       Έγκριση εκτέλεσης της υπ΄αρ.46/2013 μελέτης της Τ.Υ.με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού, των Νομικών Προσώπων, ΔΚΕΘ, ΔΗΠΠΑΚΥΘ και των Σ.Ε. Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
12.        Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, έτους 2014.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χ.Βογιατζής.
13.       Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Θερμαϊκού στην Επιτροπή του άρθρου 1, παρ.1 του ΠΔ 23/2000 (χαρακτηρισμός ακτών ως πολυσύχναστων ή μη), για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδή-μαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
14.       Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Θερμαϊκού στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, από θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας μας (εκτός Λιμένα) περιοχής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2014. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Χ.Βογιατζής.
15.       Έγκριση της υπ΄αρ.158 απόφασης του ΔΗΠΠΑΚΥΘ, που αφορά στην αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικ.έτους 2013. Εισηγητής: Δημ.Σύμ-βουλος κ.Π.Τροκάνας.

         Ο Πρόεδρος

                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ


www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP