25/10/12

Ψήφισμα του Δήμου Θερμαϊκού για την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας Επειδή όλοι γνωριζόμαστε και γνωρίζουμε... δημοσιεύουμε την "πληρωμένη" απάντηση  που λάβαμε από το γραφείο τύπου του  Δήμου Θερμαϊκού

Μόνο για μυημένους:Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά υπ’ αριθ. 12/2012
Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥΑριθ. Απόφασης:462/2012            

   Ψήφισμα   του Δήμου Θερμαϊκού σχετικά
                                                            με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
                                                            Μηχανιώνας.     
                                                    
    Στους Ν.Επιβάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, Λογοθέτου 1, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00΄, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, μετά την υπ’ αριθ.28.929/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Στεφανίδη, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
    Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Γραμματέας διαπίστωσε, ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 31, δηλαδή:

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                            ΑΠΟΝΤΕΣ
             1.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ               1.ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
       2.ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      2.ΤΣΑΠΟΥΡΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
      3.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  
      4.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            - Ο Πρόεδρος ΔΣ κ.Κ.Στεφανίδης
      5.ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               και οι ΔΣ κ.κ.Ι.Λιόλιος και Η.Ντό-        
      6.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     κας, αποχώρησαν από τη συνε-  
      7.ΚΑΖΟΥΛΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ                δρίαση  κατά τη συζήτηση των 
      8.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ        προ ημερησίας διάταξης θεμά-
      9.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                των. 
    10.ΖΑΡΙΦΕ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ    
    11.ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                 -Ο ΔΣ κ.Α.Βουδούρης αποχώρη-
    12.ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    σε από τη συνεδρίαση, κατά τη
    13.ΝΤΟΚΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                     συζήτηση του 4ου θέματος εκτός
    14.ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ημερήσιας διάταξης.
    15.ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    16.ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               - Ο ΔΣ κ.Α.Οικονομίδης αποχώ-
    17.ΦΑΡΙΝΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ρησε από τη συνεδρίαση,
    18.ΦΕΡΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ              κατά τη συζήτηση του 12ου θέ-
    19.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            ματος της ημερήσιας διάταξης.
    20.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
    21.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ
    22.ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
    23.ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ
    24.ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    25.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
    26.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
    27.ΚΟΥΚΟΥΡΙΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
    28.ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
    29.ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
    30.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
    31.ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ


        Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αλεξανδρής προσκλήθηκε  και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
       Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε ο Δημοτικός Υπάλληλος κ.Νικόλαος Κωνσταντινίδης.   
        Μετά την διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο Πρόεδρος, πρότεινε όπως το παραπάνω θέμα, το οποίο ήταν εκτός ημερήσιας διάταξης, συζητηθεί  ως κατεπείγον  και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
       Το Δ.Σ. αποφάσισε  ομόφωνα να συζητηθεί το θέμα ως κατεπείγον.
       Ακολούθως, ο Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας εισηγούμενος το παραπάνω θέμα είπε ότι ο κ.Κ.Στεφανίδης, ο οποίος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση, κατέθεσε πρόταση για έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας, το οποίο έχει ως ακολούθως:
       «Το Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας μαζί με τα Περιφερειακά του Ιατρεία εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας. Καλύπτουν έναν πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκων και κατά τη θερινή περίοδο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 100.000. Από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα το προσωπικό του Κέντρου Υγείας κατάφερε προοδευτικά με αυταπάρνηση και ανθρωπιά να κερδίσει τον ρόλο του σταθερού παρόχου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μια υγειονομική μονάδα που παρέχει όλο το 24ωρο ποιοτικές υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη, με εύκολη πρόσβαση.
    Την τελευταία πενταετία αποχώρησαν από το Κέντρο Υγείας, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, το 30% του ιατρικού προσωπικού και το 20% του λοιπού προσωπικού και δεν έχουν αναπληρωθεί μέχρι σήμερα. Παρ όλα αυτά οι εργαζόμενοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον πληθυσμό της ευθύνης τους.
    Τα τελευταία 2-3 χρόνια που όλοι μας ζούμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Παρ΄ όλα αυτά εδώ και 20 μέρες διακόπηκε η αυτόνομη λειτουργία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Επίσης μαθαίνουμε ότι σε λίγες ημέρες θα κλείσει το παιδιατρικό και το οδοντιατρικό τμήμα λόγω συνταξιοδότησης των τελευταίων γιατρών που απέμειναν. Τα τμήματα αυτά λειτουργούσαν από την ίδρυση του κέντρου Υγείας και μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν στελεχωμένα με 4 και 3 γιατρούς αντίστοιχα. Επίσης μαθαίνουμε ότι το κτήριο του κέντρου Υγείας είναι σε άθλια κατάσταση αφού δεν έχει πλέον συντηρητής και ότι συχνά παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υλικών, όπως γάζες, επίδεσμοι, εξεταστικό χαρτί, που επηρεάζουν αρνητικά τόσο την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Κέντρου Υγείας όσο και το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του πληθυσμού.
Είναι σαφές ότι μιλάμε για μία ακρωτηριασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αδυνατεί πλέον να υποστηρίξει τον δοκιμαζόμενο λαό.
Γνωρίζοντας πολύ καλά την οικονομική συγκυρία και εκφράζοντας το σύνολο των κατοίκων του δήμου μας, ζητάμε να σταματήσει εδώ και τώρα η απαξίωση το κέντρου Υγείας. Ζητάμε την άμεση αναπλήρωση του προσωπικού και την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού».
   Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.       
   Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
   Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
     Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος, που αφορά τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας Μηχανιώνας, το οποίο έχει ως εξής:
      ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
«Το Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας μαζί με τα Περιφερειακά του Ιατρεία εξυπηρετούν σχεδόν το σύνολο του νέου Καλλικρατικού Δήμου μας. Καλύπτουν έναν πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκων και κατά τη θερινή περίοδο εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 100.000. Από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα το προσωπικό του Κέντρου Υγείας κατάφερε προοδευτικά με αυταπάρνηση και ανθρωπιά να κερδίσει τον ρόλο του σταθερού παρόχου υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Μια υγειονομική μονάδα που παρέχει όλο το 24ωρο ποιοτικές υπηρεσίες σε όσους έχουν ανάγκη, με εύκολη πρόσβαση.
    Την τελευταία πενταετία αποχώρησαν από το Κέντρο Υγείας, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, το 30% του ιατρικού προσωπικού και το 20% του λοιπού προσωπικού και δεν έχουν αναπληρωθεί μέχρι σήμερα. Παρ όλα αυτά οι εργαζόμενοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στον πληθυσμό της ευθύνης τους.
    Τα τελευταία 2-3 χρόνια που όλοι μας ζούμε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας από το Κέντρο Υγείας έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Παρ΄ όλα αυτά εδώ και 20 μέρες διακόπηκε η αυτόνομη λειτουργία του Μικροβιολογικού εργαστηρίου. Επίσης μαθαίνουμε ότι σε λίγες ημέρες θα κλείσει το παιδιατρικό και το οδοντιατρικό τμήμα λόγω συνταξιοδότησης των τελευταίων γιατρών που απέμειναν. Τα τμήματα αυτά λειτουργούσαν από την ίδρυση του κέντρου Υγείας και μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν στελεχωμένα με 4 και 3 γιατρούς αντίστοιχα. Επίσης μαθαίνουμε ότι το κτήριο του κέντρου Υγείας είναι σε άθλια κατάσταση αφού δεν έχει πλέον συντηρητής και ότι συχνά παρατηρούνται ελλείψεις βασικών υλικών, όπως γάζες, επίδεσμοι, εξεταστικό χαρτί, που επηρεάζουν αρνητικά τόσο την λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του Κέντρο Υγείας όσο και το επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του πληθυσμού.
       Είναι σαφές ότι μιλάμε για μία ακρωτηριασμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που αδυνατεί πλέον να υποστηρίξει τον δοκιμαζόμενο λαό.
       Γνωρίζοντας πολύ καλά την οικονομική συγκυρία και εκφράζοντας το σύνολο των κατοίκων του δήμου μας, ζητάμε να σταματήσει εδώ και τώρα η απαξίωση το κέντρου Υγείας. Ζητάμε την άμεση αναπλήρωση του προσωπικού και την προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού».

Το ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Υπουργό Υγείας, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 462 /2012.

 Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ                            ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΑΒΕΡΚΟΣ

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP