16/5/12

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για τις παραιτήσεις των οργάνων


Ζήτημα νομιμότητας των παραιτήσεων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ έθεσαν στελέχη του Κινήματος τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα, θεωρείται από πολλούς πλέον ότι οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την αναδιοργάνωση των κομματικών οργάνων αντιβαίνουν στις διατάξεις του καταστατικού του ΠΑΣΟΚ και ως εκ τούτου στερούνται νομιμότητας.

Ακολουθεί η επιστολή της Μαρίας Ζερβάκη, μέχρι πρότινος μέλους του Εθνικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με το άρθρο 41 παραγρ. 2 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ :
<< Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του στα πλαίσια των αποφάσεων του Συνεδρίου και του Εθνικού και του Πολιτικού Συμβουλίου >>
Σύμφωνα με το άρθρο 36 παραγρ. 1 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ :
<< 1. Το Εθνικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Κινήματος μεταξύ δύο Συνεδρίων. Χαράσσει και συνθέτει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συνεδρίου τη γενική στρατηγική, τις πολιτικές και τις δράσεις του Κινήματος σε όλα τα πεδία έκφρασής του. Οι αποφάσεις του και οι κατευθυντήριες γραμμές του είναι υποχρεωτικές για όλα τα όργανα του Κινήματος.
2. Το Εθνικό Συμβούλιο καθοδηγεί, εποπτεύει και ελέγχει την πορεία και τις αποφάσεις των οργάνων του Κινήματος. Εγκρίνει τους Κανονισμούς Λειτουργίας για τα όργανα και τις οργανώσεις του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που δε ρυθμίζεται από το Καταστατικό.
3. Το Εθνικό Συμβούλιο εκλέγει:
το Πολιτικό Συμβούλιο,
το Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου,
- την Επιτροπή Καταστατικού και Πιστοποίησης,
- την Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου,
- το Συνήγορο του Μέλους και του Φίλου.
4. Το Εθνικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτική σύνοδο τέσσερις (4) φορές το χρόνο. Με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσει το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του συγκαλείται έκτακτη σύνοδος. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκονται τα 2/3 των μελών του Συμβουλίου. >>
Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ :
<< 1. Το Πολιτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του Εθνικού Συμβουλίου. Είναι όργανο πολιτικού σχεδιασμού. Εκφράζει τη συλλογικότητα του Κινήματος. Διαμορφώνει την πολιτική στρατηγική μεταξύ των δύο τακτικών συνόδων του Εθνικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των ιδεολογικών θέσεων και της γενικής πολιτικής που καθορίζονται από αυτό.
2. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Κινήματος, το Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου και δεκατέσσερα (14) μέλη που εκλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, καθώς και το Γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
3. Όταν το ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στην κυβέρνηση, τα 3/4 των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να ασκούν κυβερνητικά καθήκοντα.
4. Το Πολιτικό Συμβούλιο λειτουργεί με ευθύνη του Προέδρου του Κινήματος, ο οποίος και το συγκαλεί.
5. Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο, ορίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα θέματα και ορίζει τους εισηγητές.>>
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ :
<< Ο Γραμματέας εκλέγεται από το Εθνικό Συμβούλιο. Έχει την ευθύνη της υποστήριξης της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου και του Πολιτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο των πολιτικών αποφάσεων τους και των κατευθύνσεων του Προέδρου. >>
Καθίσταται σαφές, απ’ όλες τις παραπάνω καταστατικές ρυθμίσεις ότι :
ουδεμία απολύτως αρμοδιότητα είχε ή έχει ο Βαγγέλης Βενιζέλος να ζητήσει ή να αποδεχθεί τις παραιτήσεις των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
Το μόνο όργανο που νομιμοποιείται να κάνει δεκτές τις παραιτήσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και του Γραμματέα και να αντικαταστήσει τα όργανα αυτά, είναι το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.

Ομοίως την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, πάντοτε, πολύ περισσότερο και στην τρέχουσα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, ΜΟΝΟ αρμόδιο όργανο να καθορίσει είναι το ανώτατο όργανο του ΠΑΣΟΚ μεταξύ δύο συνεδρίων, δηλαδή το Εθνικό Συμβούλιο, (ούτε ο Πρόεδρος, ούτε το Πολιτικό Συμβούλιο).

Μετά την λαϊκή ετυμηγορία της 6.5.2012, η οποία για το ΠΑΣΟΚ, που ήταν κυβέρνηση από το 2009 μέχρι σήμερα, ένα και μοναδικό μήνυμα έχει : ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ και ενώ εξελισσόταν η διαδοχική ανάθεση των διερευνητικών εντολών στα τρία πρώτα κόμματα, ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν συμμορφώθηκε στην καταστατική υποχρέωσή του, αλλά και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να συγκαλέσει Εθνικό Συμβούλιο ΠΑΣΟΚ.

Με επιστολή μου στον Γραμματέα Μιχ. Καρχιμάκη από 8.5.2012 ζήτησα άμεση σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου. Πράγμα που δεν έγινε μέχρι σήμερα.
Ο φερόμενος ως << Πρόεδρος >> (διότι έχει καταστατικό ασυμβίβαστο – βλ. έγγραφό μου από 18.3.2012) της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης, δεν προχώρησε μέχρι σήμερα, ως όφειλε, στην συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου, (διαγραφή των μη εκλεγέντων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και εγγραφή των νέων που εκλέχτηκαν), γιατί άραγε ; με εντολή ποίου ;
Μήπως για να μην προσδιορίζεται ο αριθμός των μελών του οργάνου (Ε.Σ.), συνακόλουθα και το 1/3 αυτών, ώστε να μην καταστεί δυνατή η σύγκληση του οργάνου με συλλογή υπογραφών όπως καθορίζεται από το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ ;

Σύμφωνα με τις προεκτεθείσες καταστατικές διατάξεις, ακόμη και νόμιμα, και καταστατικά και θεσμικά εκλεγμένος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να καταργήσει εκλεγμένα και νομιμοποιημένα από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όργανα του Κινήματος, (Εθνικό Συμβούλιο, Γραμματέα, Πολιτικό Συμβούλιο), ούτε τα εκλεγμένα και νομιμοποιημένα από τη βάση όργανα του Κινήματος, (Συντονιστικές Επιτροπές Τοπικών Οργανώσεων & Οργανώσεων Χώρων Δουλειάς, Νομαρχιακές Επιτροπές & Συμβούλια, Τομεακές Επιτροπές & Συμβούλια, Περιφερειακές Οργανώσεις & Συμβούλια).

Πολύ περισσότερο, τέτοια δικαιοδοσία και αρμοδιότητα δεν έχει ο Βαγγέλης Βενιζέλος, του οποίου η εκλογή ως << Προέδρου >> πάσχει, (βλ. σχετική ανακοίνωσή μου από 18.3.2012), ώστε είναι εντελώς ανομιμοποίητος.
Με ποιά θεσμικά και καταστατικά νομιμοποιημένα όργανα του Κινήματος, συνεδρίασε και συναποφάσισε ο Βαγγέλης Βενιζέλος την πολιτική του Κινήματος μετά την 6.5.2012 ;

Με ποιά θεσμικά και καταστατικά νομιμοποιημένα όργανα του Κινήματος, συνεδρίασε και συναποφάσισε ο Βαγγέλης Βενιζέλος την κατάργηση όλων των εκλεγμένων οργάνων του Κινήματος ;

Ποιός νομιμοποιεί τον Βαγγέλη Βενιζέλο ;

Μόνος αυτός αποφασίζει για τα πάντα ;
Υπενθυμίζω στον Βαγγέλη Βενιζέλο ότι στην Ελλάδα έχουμε διώξει τον Γλύξμπουργκ από το 1973 και την Χούντα από το 1974.

Μπορεί να νομιμοποιηθεί η πολιτική του Βαγγέλη Βενιζέλου, μπορούν να νομιμοποιηθούν οι αποφάσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου, από την σύναξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και από τη σύναξη των υποψηφίων και μη εκλεγέντων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ ;

ΣΑΦΩΣ ΟΧΙ.
  • Επειδή αυτό δεν προβλέπεται από το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.
  • Επειδή η πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και η ομάδα των υποψηφίων και μη εκλεγέντων βουλευτών ΠΑΣΟΚ, έχουν προκύψει μετά από προσεκτική χειρουργική επέμβαση, στην κατεύθυνση της εκκαθάρισης εσωκομματικών αντιπάλων.
  • Επειδή επίκεινται εκλογές με λίστα και επικρέμεται η απειλή του αποκλεισμού σε οποιονδήποτε διαφωνούντα.

Τι επιδιώκει ο Βαγγέλης Βενιζέλος με αυτές τις τακτικές ;

Ποιοί θα διεξάγουν τον επικείμενο εκλογικό αγώνα (ποιά μέλη ; ποιές οργανώσεις ;) για το ΠΑΣΟΚ ;

Πού θα φθάσει το ποσοστό του – ήδη πληγωμένου από την μνημονιακή διακυβέρνηση – της οποίας μετείχε ως υπουργός και μάλιστα Οικονομικών, ο Βαγγέλης Βενιζέλος – ΠΑΣΟΚ, στις επικείμενες εκλογές ;

Μόνοι που δικαιούνται να καταγγείλουν το << σάπιο >>, (κατά τη ρήση του Βαγγέλη Βενιζέλου), είναι τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν συμμετείχαν στην επί 31 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας.
Μέσα σ’ αυτούς είμαι και ΄γώ.
Και καταγγέλλω ότι, δυστυχώς, ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι μέρος του προβλήματος.

Με την ιδιότητά μου :
  • του ιδρυτικού, από το 1974, μέλους του Κινήματος
  • του, νόμιμα, δημοκρατικά και καταστατικά εκλεγμένου, μέσα από νόμιμο, δημοκρατικό και σύμφωνα με το Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, Συνέδριο, μέλους Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ
  • του μέλους της Επιτροπής Καταστατικού και Πιστοποίησης του ΠΑΣΟΚ,
ως αναπληρωματικής εκλεγείσης, κατά τη σχετική εκλογική διαδικασία του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ και ήδη σε αντικατάσταση της Μαρίας Κυριακοπούλου, βουλευτή Αχαϊας, που αποχώρησε,

ΚΑΛΩ τον Βαγγέλη Βενιζέλο να απέχει κάθε περαιτέρω πρωτοβουλίας και δράσης για λογαριασμό και εξ ονόματος του ΠΑΣΟΚ.
Ουδέποτε έχει καταστεί, με νόμιμη καταστατική διαδικασία, Πρόεδρος του Κινήματος.

ΚΑΛΩ τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Καρχιμάκη να συγκαλέσει άμεσα Εθνικό Συμβούλιο με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγρα-φόμενα στην επιστολή που του απέστειλα από 8.5.2012.

ΚΑΛΩ τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ να προκαλέσουν άμεση σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου με συλλογή υπογραφών, σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 4 του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ.

ΚΑΛΩ τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ να αναλάβουν πρωτοβουλία και δράση, να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν την τήρηση του Καταστατικού και των αρχών του Κινήματος, να περιφρουρήσουν και να εγγυηθούν την ενότητα του Κινήματος.

ΚΑΛΩ τα στελέχη, τα μέλη, τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΣΟΚ να περιφρουρήσουν την τήρηση του Καταστατικού και των αρχών του Κινήματος, την ενότητα του Κινήματος.

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP