14/2/12

Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή για τον Δήμο ΘερμαϊκούΘέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Ερωτήσεις
1. Παραχώρηση χώρου, καθώς και γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές παρατάξεις του Δήμου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
2. Ενημέρωση σχετικά με τους ειδικούς συμβούλους του Δημάρχου. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.
3. Προώθηση της μελέτης των Ζ.Ο.Ε. της Δ.Κ.Μηχανιώνας. Εισηγητής: Δημ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μαυρομάτης.


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Κ.Κούτουκας.
2. Έγκριση της υπ΄αρ.12/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην «Επανυποβολή και Επανέγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2012-2014 της ΔΗΚΕΘ - Έγκριση των όρων Σύμβασης». Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Χ.Βογιατζής.
3. Έγκριση της υπ΄αρ.13/2012 απόφασης ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικ.έτους 2012-Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής κ.Χ.Βογιατζής.
4. Έγκριση των υπ΄αρ.6/28-3-2011 & 7/28-3-2011 αποφάσεων ΔΣ της ΔΗΚΕΘ, που αφορά στον ισολογισμό και έκθεση πεπραγμένων. Εισηγητής: Εισηγητής κ.Χ.Βογιατζής .
5. Διάθεση πιστώσεων. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
6. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση banner.Εισηγητής: Αντιδήμαρ-χος κ. Κ. Κούτουκας.
7. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση banner.Εισηγητής: Αντιδήμαρ-χος κ. Κ. Κούτουκας.
8. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικού banner-μουσαμά. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
9. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
10. Επιβολή προστίμου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
11. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.1 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης .
12. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.2 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
13. Αναπροσαρμογή μισθώματος των υπ΄αρ.3 & 4 καταστημάτων δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζα-ρίδης.
14. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.11 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
15. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.12 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
16. Αναπροσαρμογή μισθώματος των υπ΄αρ. 13 & 14 καταστημάτων δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
17. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.16 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
18. Αναπροσαρμογή μισθώματος του υπ΄αρ.18 καταστήματος δημοτικής αγοράς Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
19. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
20. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
21. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
22. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
23. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
24. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
25. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
26. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από λάθος χρέωση τ.μ. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
27. Κατάρτιση Κανονισμού για το Συμβούλιο Μεταναστών Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
28. Υποβολή πρότασης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10.1: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΚΜ-ΠΔΜ». Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.
29. Έγκριση της υπ΄αρ.09/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Τσακμάκας.
30. Έγκριση της υπ΄αρ.10/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Τσακμάκας.
31. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2011. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Κούτουκας.
32. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και εφαρμογής ορίων Δημοτικών Αναψυκτηρίων στην εκτός σχεδίου περιοχή Αγροκτήματος Επανομής και λοιπές σποραδικές τοπογραφικές εργασίες σε Τοπ.Κοινότητες Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ι.Βογιατζής.
33. Εκμίσθωση 2 Δημοτικών Αναψυκτηρίων σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Ποταμός Επανομής» της Δ.Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
34. Εκμίσθωση ενός Δημοτικού Αναψυκτηρίου σε τμήμα του με αρ.5045 αγροτεμαχίου στη θέση «Παραλία»-«Όρμος Επανομής» της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Λαζαρίδης.
35. Έγκριση της υπ΄αρ.11/2012 απόφασης του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., που αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού. Εισηγητής: Δημ.Σύμβουλος κ.Ι.Τσακμάκας.
36. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Εισηγητής: Γεν.Γραμματέας κ.Ε.Κεραμιδάκης.


Η συνεδρίαση του ΔΣ θα μεταδοθεί ζωντανά στο web-radio στην διεύθυνση http://now.in/radio/ds_thermaikos
www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP