31/8/11

Απορρίφθηκε η προσφυγή για την Τουριστική Επιχείρηση Θερμαϊκού


Απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού σχετικά με την Τουριστική Επιχείρηση του Δήμου.   Ο γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ. Θύμιος Σώκος απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η δημοτική παράταξη "Θερμαϊκός - Νέα Πορεία", βασιζόμενος στην έλλειψη έννομου συμφέροντος εκ μέρους των προσφευγόντων. Μάλιστα στο σκεπτικό της απόφασης γίνεται λόγος για την πάγια θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας που στηριζόμενο στη θεωρία θέτει ως προϋπόθεση του παραδεκτού την ύπαρξη προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος έννομου συμφέροντος που βλάπτεται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη. Η υπ' αριθμό 294/27-6-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού αφορούσε την τροποποίηση της μετοχικής σύνθεσης και τη γενικότερη λειτουργία της Τ.Ε.Θ. Α.Ε.

Ολόκληρη η απόφαση:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΟΜ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Θεσσαλονίκη, 19-8-2011
Αριθ. Πρωτ: 48944
Ταχ. Δ/νση : T. Oικονομίδη - Καθ. Ρουσίδη 11
Ταχ. Κώδικας : 541 10
Πληροφορίες : Αναστάσιος Τσίκας
Τηλέφωνο : 2313 309214
Fax : 2310 423333
E-mail: atsikas@damt.gov.gr
ΘΕΜΑ:«Προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Θερμαϊκού “Θερμαϊκός Νέα
Πορεία”κατά της αριθ. 294/27-6-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1.Τις διατάξεις των άρθρων 214,227,230,238,280,283 παράγραφος 4 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010).
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 235/Α’/27-12-2010).
3.Τις διατάξεις του Ν. 2690/5-3-1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/ Α’/ 9-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.Τις διατάξεις των άρθρων 265, 266 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006).
5.Την αριθ. πρωτ. οικ. 684/11-1-2011 (ΦΕΚ 88/Β’/31-1-2011) Απόφαση Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της
Γεν. Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
αυτής.
6.Την αριθ. 294/27-6-2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού
Νομού Θεσσαλονίκης με την οποία τροποποιήθηκε το αριθ. 12.319/28-12-2010
Καταστατικό της Τουριστικής Επιχείρησης Θερμαϊκού – Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Τ.Ε.Θ. Α.Ε.)
ως προς τη μετοχική σύνθεση και για την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με
το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006.
7.Την από 4-7-2011 Προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης του Δήμου Θερμαϊκού “Θερμαϊκός
Νέα Πορεία” κατά της αριθ.294/27-6-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω
Δήμου και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
8.Το με αριθμό πρωτοκόλλου 23849/26-7-2011 έγγραφο του Δήμου Θερμαϊκού –
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου με τις απόψεις του Δήμου επί του θέματος της
προσφυγής.
9.Επειδή, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 227 του Ν.
3852/2010 κατά πράξεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων απαιτείται ως
προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής η συνδρομή του εννόμου συμφέροντος του
προσφεύγοντα.
10.Επειδή περαιτέρω, όπως γίνεται δεκτό στη θεωρία και σύμφωνα με τη νομολογία του
Συμβουλίου της Επικρατείας (Απόφαση 1002/2007 Ολομέλειας Σ.τ.Ε.), το έννομο
συμφέρον του προσφεύγοντος πρέπει να είναι προσωπικό και άμεσο (να συνδέει άμεσα
τον προσφεύγοντα με τη βλάβη που υφίσταται από την προσβαλλόμενη διοικητική
πράξη) καθώς και ενεστώς (να υπάρχει ειδικότερα στο πρόσωπο του προσφεύγοντος κατά
την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου
και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως), χωρίς να αρκεί το γενικό ενδιαφέρον
11.Επειδή, εν προκειμένω το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος (η Δημοτική
Παράταξη του Δήμου Θερμαϊκού “Θερμαϊκός Νέα Πορεία”) δεν είναι άμεσο, προσωπικό
και ενεστώς ως προϋπόθεση του παραδεκτού της εξεταζόμενης διοικητικής προσφυγής
σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Απορρίπτουμε την από 4-7-2011 προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης «Θερμαϊκός Νέα
Πορεία» κατά της αριθ. 294/27-6-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Θερμαϊκού Νομού Θεσσαλονίκης ως μη παραδεκτή, για τους λόγους που αναγράφονται
στο σκεπτικό της παρούσας.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει την απόφαση αυτή στην
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 – ΦΕΚ
114/Α’/8-6-2006) εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την
κοινοποίησή της ή αφότου λάβει γνώση αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Δημοτική Παράταξη
Δήμου Θερμαϊκού
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ”
(υπόψιν κ. Ι. Μαυρομάτη)
Ταχ. Δ/νση: Γηγενών 22
Ταχ. Κώδικας: 57 004
Κερασιά
(με απόδειξη)
2.Δήμο Θερμαϊκού

www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP