15/4/11

Προσφυγή του Μετώπου Ανάπτυξης κατά της παρωδίας Απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Διοικητική Προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας, όπως εγκρίθηκε από την πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011, κατέθεσε η παράταξη «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης».
Στην προσφυγή επισημαίνεται ότι, όπως απροκάλυπτα ομολογήθηκε κατά τη σχετική συζήτηση, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Απογραφής Διονύσιο Ψωμιάδη, Αντιπεριφερειάρχη και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, η έκθεση είναι απλώς αντιπροσωπευτική των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Π.Μ.Κ. που μεταφέρθηκαν μετά την κατάργηση των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στην Προσφυγή καταγγέλλεται ότι αντί να ακολουθηθεί το τυπικό που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση παρουσιάσθηκε μια ατελής συρραφή αποσπασματικών οικονομικών στοιχείων, ατεκμηρίωτες αναφορές σε δανειακές συμβάσεις, ελλιπή δεδομένα έργων σε εξέλιξη ή υπόλοιπα αυτών, ασαφείς καταγραφές για έργα που έχουν προκηρυχθεί ή δημοπρατηθεί, μηδενικές αναφορές για τις ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις έναντι τρίτων και για τις ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις με οικονομικό περιεχόμενο. Αν και, αναφέρεται στο κείμενο της προσφυγής, όλες οι προαναφερόμενες παραλείψεις της εισηγηθείσας «απογραφής», επισημάνθηκαν με έμφαση από τα μέλη της παράταξης «Κεντρική Μακεδονία – Μέτωπο Ανάπτυξης» κατά τη διαδικασία της συζήτησης που ακολούθησε της εισήγησης, εντούτοις η πλειοψηφία προχώρησε στην έγκριση της απογραφής. Είναι φανερό πως αυτή η διαδικασία δεν είναι νόμιμη, καθώς δεν τηρήθηκαν ούτε ο τύπος ούτε η ουσία της σχετικής κείμενης νομοθεσίας. Ειδικότερα, με αναφορά στη σχετική νομοθεσία, αναφέρεται πως δεν τηρήθηκε η διαδικασία απογραφής ούτε τεκμηριώθηκε το εγκριτικό της απόφασης, ενώ δεν ήταν νόμιμη και η λειτουργία της απογραφής.
Οι προσφεύγοντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι του «Μετώπου Ανάπτυξης» δηλώνουν πως το έννομο συμφέρον της προσφυγής προκύπτει από την ίδια τη λειτουργία του θεσμού, με την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την αιρετή Περιφέρεια από τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ελέγχουν τη διοίκηση της Περιφέρειας για το σύνολο των πράξεων και παραλείψεών της, στο βαθμό που δεν υπηρετεί το Λαό της Κεντρικής Μακεδονίας και δεν προασπίζει τα συμφέροντά του. Παράλληλα, δηλώνεται με έμφαση, το «Μέτωπο Ανάπτυξης» αγωνίζεται για την επικράτηση και την προάσπιση των αξιών της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και την πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο χώρο, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παρανομίας, μη τήρησης των κανόνων της λογοδοσίας και μη αποδοχής των όρων της αποδοχής του θεσμικού ελέγχου των κάθε μορφής εξουσιών. Καταλήγοντας, στην Προσφυγή, επισημαίνεται ότι η μη τήρηση της νομιμότητας στη σημαντική διαδικασία της απογραφής της περιουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλήττει ευθέως το βασικό πυλώνα λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας και αποτελεί μείζον ζήτημα λειτουργίας του θεσμού με όρους διαφάνειας και είναι κρίσιμο μέγεθος και βασικό εργαλείο της αναπτυξιακής του αποστολής, υπέρ των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

....................................................................................................

Ενώπιον
του Ελεγκτή Νομιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(άρθρο 227 του ν.3852/2010)

Των:
1. Μάρκου Μπόλαρη
2. Γεωργίου Πασχαλίδη
3. Αλέξανδρου Διαμαντόπουλου
4. Παντελή Κουκουλεκίδη
5. Σουλτάνας Μίχου – Κουγιάμη
6. Χαράλαμπου Μπαρμπουνάκη
7. Γεώργιου Φεστερίδη
8. Δημητρίου Χρηστίδη
9. Μιχάλη Καραμάνη
10. Σωτήρη Κεχαγιά
11. Γρηγόρη Παπαχρήστου
12. Νικολάου Παπανικολάου
13. Ελένης Κωνσταντινίδου
14. Χρήστου Βουλγαρίδη
15. Ιορδάνας Σαββίδου
16. Δημήτριου Μούρνου
17. Δώρας Μπαλτατζίδου
18. Χρήστου Ανθρακίδη
19. Απόστολου Πάνα
ΚΑΤΑ

Της με αριθμό 82 απόφασης της 8ης Συνεδρίασης της 31.3.2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Θεσσαλονίκη 13.4.2011.Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Κατά την διάταξη της παρ.5 του άρθρου 269 του ν.3852/2010 ρυθμίζονται -μεταξύ των άλλων - θέματα για το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας που αφορούν την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των περιφερειών και ορίζονται προθεσμίες για την υποβολή τους. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής, καθορίστηκαν με την απόφαση 74446/29.12.2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Στο Άρθρο 4 «Χρόνος παράδοσης της απογραφής» της προαναφερόμενης ΥΑ καθορίζεται ότι:
Η Επιτροπή Απογραφής της Περιφέρειας ολοκληρώνει το έργο της έως την 28-2-2011 και παραδίδει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στον Περιφερειάρχη. Στη συνέχεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συγκαλείται, το αργότερο μέχρι την 31η Μαρτίου 2011, το Περιφερειακό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την «Απογραφή περιουσίας της Περιφέρειας», για να συζητήσει και να αποφασίσει την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται η Επιτροπή Απογραφής για να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες – διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού. Η σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας.

2.Η Επιτροπή Απογραφής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστάθηκε με την Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 70/10.1.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας φέρεται να «ολοκλήρωσε» το έργο της έως την 28-2-2011 και φέρεται να παρέδωσε αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στον Περιφερειάρχη.

3.Στη συνέχεια και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συγκλήθηκε την 31η Μαρτίου 2011 (τελευταία ημέρα της προβλεπόμενης προθεσμίας), το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας σε ειδική συνεδρίαση με θέμα την «Απογραφή περιουσίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», για να συζητήσει και να αποφασίσει την έγκριση αυτής.

4.Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής Διονύσιος Ψωμιάδης, Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος υπό το πρόσχημα «ότι η έκθεση είναι απλώς αντιπροσωπευτική των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και απαιτήσεων της Π.Μ.Κ. δεδομένου ότι εξαιτίας της διοικητικής μεταρρύθμισης, αφενός μέρος των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων Ν.Α. μεταφέρθηκαν στους Δήμους, στους οποίους μεταφέρθηκαν οι αρμόδιοι υπάλληλοι και τα σχετικά αρχεία και αφετέρου σχεδόν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες των πρώην Ν.Α. αναδιαρθρώθηκαν, καθιστώντας εν συνόλω δυσχερές το έργο της απογραφής», παρουσίασε μιαν ατελή συρραφή αποσπασματικών οικονομικών στοιχείων, ατεκμηρίωτες αναφορές σε δανειακές συμβάσεις, ελλιπή δεδομένα έργων σε εξέλιξη ή υπόλοιπα αυτών, ασαφείς καταγραφές για έργα που έχουν προκηρυχθεί ή δημοπρατηθεί, μηδενικές αναφορές για τις ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις έναντι τρίτων και για τις ανεκτέλεστες δικαστικές αποφάσεις με οικονομικό περιεχόμενο.

5.Είναι προφανές ότι όλες οι-όλως ενδεικτικά- προαναφερόμενες παραλείψεις της εισηγηθείσας «απογραφής», επισημάνθηκαν με έμφαση από τους περισσότερους από εμάς τους προσφεύγοντες κατά την διαδικασία της συζήτησης που ακολούθησε της εισήγησης, γιαυτό και-πέραν της αυτονόητης πολιτικής μας αντίθεσης για τον ευτελισμό της διαδικασίας της απογραφής-αντιταχθήκαμε ευθέως και με κατηγορηματικό τρόπο στην έγκριση της απογραφής αυτής ως μη νόμιμης, με δεδομένο το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν ούτε ο τύπος ούτε η ουσία της σχετικής κείμενης νομοθεσίας (βλ. παρακαλούμε, σχετικά πρακτικά της συνεδρίασης).

6.Στην ψηφοφορία που ακολούθησε για την έγκριση η μη της απογραφής, η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου ενέκρινε την προτεινόμενη «απογραφή της περιουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Απογραφής και τους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της», όλοι δε εμείς οι προσφεύγοντες (19 μέλη του Π.Σ.) την καταψηφίσαμε, μαζί με άλλα 3 μέλη, ενώ απείχαν από την ψηφοφορία 2 μέλη του Π.Σ., 1 μέλος ψήφισε λευκό και 1 δήλωσε παρών.

Β.ΝΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Β.1.ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΕΠΕΙΔΗ στο Άρθρο 2 «Διαδικασία Απογραφής» της προαναφερόμενης ΥΑ καθορίζεται ότι:
«Η απογραφή των ιδιωτικών και κοινής χρήσεως περιουσιακών στοιχείων, των χρηματικών διαθεσίμων, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Περιφερειών, θα διενεργηθεί ως ακολούθως:
Α. Την 3-1-2011 συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και τους υπαλλήλους που ασκούσαν την 31-12-2010 καθήκοντα προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας σε κάθε καταργούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Διαμέρισμα. Στο πρωτόκολλο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:
α) Τα χρηματικά διαθέσιμα που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς και τυχόν μετρητά που υπάρχουν την 31-12-2010, καθώς και τα μπλοκ των επιταγών.
β) Oι μη αποδοθείσες κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι τυχόν ανεξόφλητες επιταγές.
γ) Οι υποχρεώσεις σε φόρους/τέλη και ασφαλιστικά ταμεία.
δ) Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων, π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π..
ε) Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής (Χ.Ε.Π.) που παρέμειναν ανεξόφλητα την 31-12-2010 και πρέπει να ακυρωθούν.
Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παραδίδεται αυθημερόν στον Περιφερειάρχη και στην Επιτροπή Απογραφής όταν αυτή συγκροτηθεί.
Β. Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει έως την 31-1-2011 την απογραφή:
α) των ταμειακώς βεβαιωμένων απαιτήσεων έναντι τρίτων που έχουν καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία,
β) των χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία εσόδου
γ) των χρεογράφων
δ) των συμμετοχών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων / Διαμερισμάτων σε επιχειρήσεις, Α.Ε. κ.λ.π.,
ε) των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
στ) των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις
ζ) των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
η) των εν γένει ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά έως την 31-12-2010.
θ) των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων και λοιπών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στην Περιφέρεια ως καθολικό διάδοχο των Ν.Α./Ν.Δ. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να καταγραφούν ανά σύμβαση ο προϋπολογισμός της έτσι όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2010, το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στο συμβαλλόμενο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και άλλες δαπάνες που έχουν γίνει με βάση τη σύμβαση. Επίσης η λογιστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου την 31-12-2010, οι τυχόν εκκρεμότητες στις πιστοποιήσεις και πληρωμές, η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού η πρόβλεψη για το τελικό κόστος της σύμβασης. Η Επιτροπή θα καταγράψει τις σχετικές υποχρεώσεις στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
ι) των υπογεγραμμένων συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση έργου καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
ια) των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010,
ιβ) των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και
ιγ) των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.
Οι ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις και οριστικοποιημένες υποχρεώσεις, καθώς και τα χρηματικά διαθέσιμα που θα καταγραφούν, πρέπει να αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία που τηρούνταν στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Γ. Η Επιτροπή Απογραφής ολοκληρώνει μέχρι την 28-2-2011 τη φυσική απογραφή των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Περιφέρειας.

ΕΠΕΙΔΗ στην κατά τα ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας-εγκριτική της απογραφής-δεν τηρήθηκαν οι προαναφερόμενες προβλεπόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 2 της απόφασης 74446/29.12.2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αξιώνουν την ειδική, σαφή, λεπτομερή και πλήρη καταγραφή των ως άνω στοιχείων.
Ειδικότερα στην προσβαλλόμενη απόφαση είναι άλλοτε ελλιπής ή ατελής και άλλοτε παντελώς ανύπαρκτη η παράθεση στοιχείων περί:

1.των υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας,
2.των υποχρεώσεων από υπογραφείσες συμβάσεις
3.των λοιπών υποχρεώσεων της 31-12-2010 (π.χ. μακροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα δάνεια κ.λ.π.),
4.των εν γένει ανεξόφλητων εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά έως την 31-12-2010.
5.των καταρτισθέντων δημοσίων συμβάσεων (έργων, προμηθειών και υπηρεσιών), των προγραμματικών συμβάσεων και λοιπών συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες περιέρχονται στην Περιφέρεια ως καθολικό διάδοχο των Ν.Α.Στη συγκεκριμένη-μάλιστα-περίπτωση δεν κατεγράφησαν ανά σύμβαση:
-ο προϋπολογισμός της έτσι όπως έχει διαμορφωθεί την 31-12-2010,
-το σύνολο της δαπάνης που έχει καταβληθεί στο συμβαλλόμενο μέσω πιστοποιήσεων, καθώς και
-άλλες δαπάνες που έχουν γίνει με βάση τη σύμβαση.
- η λογιστική αποτίμηση του φυσικού αντικειμένου την 31-12-2010,
-οι τυχόν εκκρεμότητες στις πιστοποιήσεις και πληρωμές,
-η προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης και στο μέτρο του δυνατού
-η πρόβλεψη για το τελικό κόστος της σύμβασης. Η Επιτροπή θα καταγράψει τις σχετικές υποχρεώσεις στην κατάσταση απογραφής που θα συντάξει.
6.των υπογεγραμμένων συμβάσεων για τις οποίες δεν έχει ξεκινήσει η εκτέλεση έργου καθώς και των πηγών χρηματοδότησής τους, οι οποίες συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
7.των πρώτων υλών, των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών των παγίων στοιχείων και λοιπών αποθεμάτων της 31-12-2010,
8.των αποφάσεων ένταξης έργων και δράσεων στα επιχειρησιακά προγράμματα των οποίων δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση και
9.των προσφυγών, των εκκρεμών δικών και των ανεκτέλεστων δικαστικών αποφάσεων οικονομικού περιεχομένου.

ΕΠΕΙΔΗ, επιπρόσθετα, στην κατά τα ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας-εγκριτική της απογραφής-δεν τηρήθηκαν οι προαναφερόμενες προβλεπόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 2 της απόφασης 74446/29.12.2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα οι εγγραφές δεν αποδεικνύονται με νόμιμα δικαιολογητικά και από άλλα στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία βιβλία που τηρούνταν στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αφού κανένα τέτοιο νόμιμο δικαιολογητικό ή άλλο στοιχείο δεν κατατέθηκε ή τουλάχιστον επιδείχθηκε κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση ή τέθηκε-έστω εκ των υστέρων υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Β.2.ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.


ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τα προλεχθέντα η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει -πέραν της νομιμότητάς της- και από την έλλειψη όλων εκείνων των νόμιμα προβλεπόμενων στοιχείων που επιτρέπουν στοιχειωδώς τον ουσιαστικό έλεγχο των ενεργειών της διοίκησης ή τον εντοπισμό των παραλείψεών της κατά την άσκηση της διαδικασίας της απογραφής σύμφωνα με το νόμο (αναλυτικές απογραφικές καταστάσεις ανά αντικείμενο και ανά Περιφερειακή Ενότητα-πρακτικά Συνεδριάσεων Επιτροπής Απογραφής-σημειώματα ή άλλα έγγραφα των Υποστηρικτικών ομάδων εργασίας της Επιτροπής Απογραφής, κλπ. ),αφού στη θέση αυτών των κρίσιμων στοιχείων ουδέν κατατέθηκε ή τουλάχιστον επιδείχθηκε κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση ή τέθηκε -έστω εκ των υστέρων- υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου ή έστω μνημονεύεται στο σώμα της προσβαλλόμενης εγκριτικής απόφασης.

Β.3.ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗ΅ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.


ΕΠΕΙΔΗ παρά το γεγονός της συγκρότησης -με την Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 70/10.1.2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας- της Επιτροπής Απογραφής, (μέλος της οποίας ορίστηκε ο εξ ημών των προσφευγόντων Παντελής Κουκουλεκίδης) η Επιτροπή αυτή ουδέποτε συνεδρίασε νομίμως, καθόσον το ανωτέρω μέλος της ουδέποτε εκλήθη νομίμως και εγγράφως να συμμετάσχει σε συνεδρίασή της ή σε άλλη ενέργεια αυτής, ούτε υπέγραψε οποιοδήποτε πρακτικό της ή έκθεσή της, ει μη μόνον εκλήθη τηλεφωνικά από τον Πρόεδρό της για συμμετοχή σε συνεδρίασή της άνευ ημερησίας διατάξεως την 25η Μαρτίου 2011,ημέρα της Εθνικής Παλιγγενεσίας!

Β.4.ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΕΠΕΙΔΗ το έννομο συμφέρον μας είναι προφανές και αυτονόητο, καθόσον είμαστε, όλοι οι προσφεύγοντες, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, εκλεγέντες με την παράταξη «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» από 300.000 και πλέον πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, ταχθέντες να υπηρετούμε το θεσμό της αιρετής Περιφέρειας από τη θέση της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να ελέγχουμε την πλειοψηφία αυτού και-κατ΄ επέκταση-να ασκούμε κριτική και να αντιπολιτευόμαστε τη διοίκηση της Περιφέρειας για το σύνολο των πράξεων και παραλείψεών της,όσων,, κατά τη γνώμη μας, δεν υπηρετούν το Λαό της Κεντρικής Μακεδονίας και δεν προασπίζουν τα συμφέροντά του.

ΕΠΕΙΔΗ ταυτόχρονα ως έλληνες ενεργοί πολίτες από ιδεολογική και πολιτική ένταξη αγωνιζόμαστε για την επικράτηση και την προάσπιση των αξιών της διαφάνειας στο δημόσιο βίο και της πάταξης της διαφθοράς στο δημόσιο χώρο, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παρανομίας, μη τήρησης των κανόνων της λογοδοσίας και μη αποδοχής των όρων της αποδοχής του θεσμικού ελέγχου των κάθε μορφής εξουσιών.

ΕΠΕΙΔΗ, τέλος, η μη τήρηση της νομιμότητας στην, κατά τα ανωτέρω, σημαντική διαδικασία της απογραφής της περιουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί για εμάς τους προσφεύγοντες μείζον ζήτημα λειτουργίας του θεσμού με όρους διαφάνειας επί του κρίσιμου πεδίου της περιουσίας του, που, ως γνωστόν, είναι κρίσιμο μέγεθος και βασικό εργαλείο της αναπτυξιακής του αποστολής, υπέρ των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΠΕΙΔΗ η ιστορούμενη αναλυτικά μη τήρηση της νομιμότητας πλήττει ευθέως τον βασικό πυλώνα λειτουργίας του θεσμού της αιρετής Περιφέρειας, καθόσον οι παραβιασθείσες κείμενες διατάξεις περί της απογραφής τέθηκαν υπέρ της διαφάνειας του θεσμού από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας του, υπέρ της κατοχύρωσης του δημοκρατικού ελέγχου του, της σαφούς και εκκαθαρισμένης «κληρονομιάς» του και υπέρ της ομαλής και χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος εξέλιξής του.

ΕΠΕΙΔΗ όλοι εμείς οι προσφεύγοντες εναντιωθήκαμε με την αρνητική μας ψήφο στην προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης της απογραφής και την επιχειρηθείσα με μη νόμιμο τρόπο συγκάλυψη της απαιτούμενης καθαρής και πλήρους καταγραφής της περιουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΕΠΕΙΔΗ η προσφυγή μας ασκείται νόμιμα και εμπρόθεσμα, η δε προσβαλλόμενη απόφαση είναι μη νόμιμη και λήφθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του ν.3852/2010 και της με αριθμό 74446/29.12.2010 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

ΕΠΕΙΔΗ ρητά επιφυλασσόμαστε κάθε άλλου νομίμου δικαιώματός μας,

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ:

Να γίνει δεκτή η προσφυγή μας.
Να ακυρωθεί και εξαφανισθεί η με αριθμό 82 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της 31.3.2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας , εγκριτική του θέματος «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».


Θεσσαλονίκη 13.4.2011

ΟΙ ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΝΤΕΣ

1. Μάρκος Μπόλαρης
2. Γεώργιος Πασχαλίδης
3. Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος
4. Παντελής Κουκουλεκίδης
5. Σουλτάνα Μίχου – Κουγιάμη
6. Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης
7. Γεώργιος Φεστερίδης
8. Δημήτριος Χρηστίδης
9. Μιχάλης Καραμάνης
10. Σωτήρης Κεχαγιάς
11. Γρηγόρης Παπαχρήστου
12. Νικόλαος Παπανικολάου
13. Ελένη Κωνσταντινίδου
14. Χρήστος Βουλγαρίδης
15. Ιορδάνα Σαββίδου
16. Δημήτριος Μούρνου
17. Δώρα Μπαλτατζίδου
18. Χρήστος Ανθρακίδης
19. Απόστολος Πάνας
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Άρθρο 227
Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείας
1.α. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να
προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων
για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την α-
νάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση αυτής.
β. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφει-
λόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγού-
μενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή
ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση
της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος για
την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την
παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αί-
τησης του ενδιαφερομένου.
2. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται επί της προ-
σφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών
από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθε-
σμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυ-
γή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
3. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτε-
λεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ε-
νώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
4. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας είναι αρμόδιος να αποφαί-
νεται επί:
α) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό
μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρε-
σιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν δήμους,
β) αιτήσεων θεραπείας για έργα με προϋπολογισμό
μέχρι 5.000.000 ευρώ προ Φ.Π.Α., μελετών και υπηρε-
σιών που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005
(ΦΕΚ 42 Α΄) και αφορούν περιφέρειες.
Άρθρο 228
Αναστολή εκτέλεσης
1. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας μπορεί, εφόσον υποβλη-
θεί σχετικό αίτημα με την προσφυγή του προηγούμενου
άρθρου, να αναστέλλει με απόφασή του την εκτέλεση
της προσβαλλόμενης πράξης. Τα νομικά πρόσωπα της
παραγράφου 1 περ. α΄ του άρθρου 227 ειδοποιούνται α-
πό την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. για την ά-
σκηση της προσφυγής και τους παρέχεται σύντομη προ-
θεσμία για την έκθεση των απόψεών τους. Αν συντρέχει
εξαιρετικός λόγος επείγοντος ο Ελεγκτής Νομιμότητας
μπορεί να αναστείλει την προσβαλλόμενη πράξη και
πριν από τη διαβίβαση των απόψεων των ανωτέρω νομι-
κών προσώπων.
2. Η αναστολή χορηγείται εφόσον η προσφυγή παρί-
σταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδι-
κή διοικητική προσφυγή θα υποστεί ανεπανόρθωτη ή δυ-
σχερώς επανορθώσιμη βλάβη μέχρι την εξέτασή της.
3. Η πράξη αναστολής ισχύει μέχρι την έκδοση από-
φασης του Ελεγκτή Νομιμότητας επί της προσφυγής ή
την άπρακτη πάροδο των δύο (2) μηνών, εντός των οποί-
ων οφείλει να αποφανθεί ο Ελεγκτής Νομιμότητας κατά
την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου.
4. Ανάκληση της απόφασης που χορηγεί την αναστολή
επιτρέπεται μόνο εφόσον γίνει επίκληση νεότερων κρί-
σιμων στοιχείων τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Ε-
λεγκτή Νομιμότητας κατά την έκδοση της απόφασής του
ή μεταβλήθηκαν τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγή-
θηκε η αναστολή.
5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ-
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να
ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της διαδικασίας για τη
χορήγηση αναστολής__

Άρθρο 269
Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης
Περιφερειών
1. Οι περιφέρειες, που συνιστώνται με τον παρόντα
νόμο, καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους μέχρι την
31.3.2011.
2. Στον προϋπολογισμό της περιφέρειας εγγράφονται
υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των
καταργούμενων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μέχρι
την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της περι-
φέρειας και πάντως όχι αργότερα από την ανωτέρω προ-
θεσμία, οι προϋπολογισμοί των Νομαρχιακών Αυτοδιοι-
κήσεων που καταργούνται, εκτελούνται ως δωδεκατημό-
ρια του προϋπολογισμού του 2010. Μετά την πάροδο
της προθεσμίας αυτής, απαγορεύεται να γίνει οποιαδή-
ποτε δαπάνη με τον προϋπολογισμό των καταργούμε-
νων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
3. Οι απολογισμοί των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
που καταργούνται, έτους 2010 ή παλαιότερων ετών, υ-
ποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την περιφέ-
ρεια.
4. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, που
συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, έως την οριστική ε-
ναρμόνιση των ορίων ευθύνης των Δ.Ο.Υ. με τα όρια των
νέων περιφερειών, αρμόδια για κάθε μία από αυτές, είναι
η Δ.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε την πρώην Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση, η οποία ορίζεται ως έδρα της.
5. Μέχρι την 28.2.2011 θα ολοκληρωθεί η απογραφή
των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσε-
ων και υποχρεώσεων των νέων περιφερειών, καθώς και
των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Η διαδικασία, ο τρό-
πος και η αποτύπωση της απογραφής θα καθοριστούν με
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι περιφέρειες, τα νομικά
τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ενημερώνουν: α) με τα
βασικά υπηρεσιακά στοιχεία του προσωπικού που απα-
σχολούν, τη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο ερ-
γαζομένων των περιφερειών», και β) με τα οικονομικά
τους στοιχεία τη βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία
περιφερειών». Οι βάσεις δεδομένων τηρούνται στο Υ-
πουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στην Ένωση Περιφε-
ρειών αναφορές με συγκεντρωτικά στοιχεία. Με βάση
την αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων της βάσης
δεδομένων πραγματοποιούνται από το Ελεγκτικό Συνέ-
δριο έλεγχοι στους ανωτέρω φορείς, όταν δεν ικανοποι-
ούν συγκεκριμένους αριθμοδείκτες αξιολόγησης. Στο Ε-
λεγκτικό Συνέδριο παρέχεται ηλεκτρονική πρόσβαση
στις ανωτέρω βάσεις δεδομένων. Με απόφαση του Υ-
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο
των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος ενημέρωσης των
βάσεων δεδομένων, οι αριθμοδείκτες αξιολόγησης, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 270
Κόστος Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση.
1. Οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους δήμους
και στις περιφέρειες κοστολογούνται εκ των προτέρων.
Η σχετική διαδικασία ρυθμίζεται στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ΕΛΛ.Α.Δ.Α., σύμφωνα με τα ο-
ριζόμενα στο άρθρο 281 παράγραφος 2.
2. Η αναλυτική κοστολόγηση των μεταφερόμενων αρ-
μοδιοτήτων περιλαμβάνει: α) προσδιορισμό του κόστους
λειτουργίας τους, μαζί με τις υποδομές και κάθε είδους
εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται κατά το χρόνο μετα-
φοράς, β) προσδιορισμό του συνολικού απαιτούμενου
κόστους της αρμοδιότητας κατά την άσκησή της από
τους δήμους και τις περιφέρειες.
Άρθρο 271
Περιουσία των δήμων
1. Οι διατάξεις του άρθρου 180 του ν. 3463/2006 εφαρ-
μόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις συνένωσης δή-
μων ή κοινοτήτων κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νό-
μο.
2. Οι διατάξεις των άρθρων 179 και 181 του ν. 3463/
2006 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις προ-
σάρτησης οικισμού τοπικής ή δημοτικής κοινότητας κατά
τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 187 του
ν. 3463/2006 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους κα-
τοίκους των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται
κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 272
Μεταβατική Διάταξη
Οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβου-
λίων των δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονται με
τον παρόντα νόμο, οι οποίες αφορούν στην εκποίηση, α-
γορά, ανταλλαγή, εκμίσθωση, μίσθωση ακινήτων, καθώς
και στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυ-
τών, λαμβάνονται από τη δημοσίευση του παρόντα νό-
μου με την ειδική πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνο-
λικού αριθμού των μελών τους, κατά παρέκκλιση των ι-
σχυουσών διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των.
Άρθρο 273
Περιουσία περιφερειών
1. Εφαρμοστέες διατάξεις για τα θέματα απόκτησης,
διαχείρισης, προστασίας και διάθεσης της ακίνητης και
κινητής περιουσίας των περιφερειών, είναι οι αντίστοι-
χες διατάξεις του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, ό-
πως αυτές ισχύουν και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά
με τον παρόντα νόμο. Για την εφαρμογή των ανωτέρω,
όπου στις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων αυ-
τών αναφέρεται «Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση», «Νομάρ-
χης», «Νομαρχιακή Επιτροπή» και «Νομαρχιακό Συμβού-
λιο», νοούνται, αντίστοιχα, η «Περιφέρεια», ο «Περιφε-
ρειάρχης», η «Οικονομική Επιτροπή» και το «Περιφερει-
ακό Συμβούλιο».
2.Τα δικαιώματα για αποκλειστική χρήση των ακινή-
των, που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε Ενιαίας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, διατηρούνται.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Άρθρα 227 και 228
Στο άρθρο 227 καθιερώνεται η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον κατά των αποφάσεων των μονομελών και συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών και των ν.π.δ.δ. αυτών, καθώς και των συνδέσμων, εντός ορισμένης προθεσμίας, για την οποία αποφαίνεται ο Ελεγκτής Νομιμότητας εντός διμήνου από την υποβολή της. Σύμφωνα δε με το άρθρο 228 ο Ελεγκτής Νομιμότητας, στο πλαίσιο της άσκησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής, μπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον ενδιαφερόμενο, με την επίκληση πρόδηλης βασιμότητας της προσφυγής ή ανεπανόρθωτης βλάβης μέχρι την εξέταση της προσφυγής του. Η αναστολή ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας επί της προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο διμήνου εντός του οποίου οφείλει να αποφανθεί επ’ αυτής. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 227, η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια δικαστήρια δεδομένου ότι η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ παρέχει εγγυήσεις για σοβαρό και τεκμηριωμένο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ που εξασφαλίζει τη νομική επεξεργασία των προβαλλομένων ζητημάτων και επομένως επιτρέπει αφενός την έγκαιρη αποκατάσταση της νομιμότητας, όταν πλήττεται, και αφετέρου διευκολύνει το δικαστικό έλεγχο, όταν ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αυτή τη λύση, διότι τα δικαστήρια έχουν ενώπιον τους πράξεις οι οποίες διαθέτουν, τουλάχιστον, νομική αρτιότητα. Εξάλλου, στην αρμοδιότητα του Ελεγκτή Νομιμότητας περιέρχεται και η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας για έργα δήμων και περιφερειών μέχρι του ποσού των 5.000.000 ευρώ με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος στον ευαίσθητο αυτό τομέα που συνάπτεται με την οικονομική διαχείριση των Ο.Τ.Α.
Άρθρο 229
Για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α., προβλέπεται στο άρθρο 229 η δυνατότητα να ασκεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ επιτόπιους ελέγχους στους χώρους στους οποίους αναφέρονται οι υπό έλεγχο πράξεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο 229 προβλέπεται επίσης ότι το έργο που παράγει ετησίως η κάθε Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ καταγράφεται σε έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νομιμότητας στην οποία παρατίθενται ο αριθμός των πράξεων που ελέγχθηκαν, οι προσφυγές που ασκήθηκαν, τα ζητήματα που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας καθώς και τυχόν καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πρόσωπα για θέματα νομιμότητας. Οι εκθέσεις των Ελεγκτών Νομιμότητας υποβάλλονται στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής και κοινοποιούνται στο Συνήγορο του Πολίτη, ενώ συζητούνται στο Συμβούλιο των Ελεγκτών Νομιμότητας, το οποίο μπορεί να συντάσσει πορίσματα ως προς τον έλεγχο νομιμότητας στους ΟΤΑ και τη διαμόρφωση εν γένει της κρατικής εποπτείας. Οι εκθέσεις αυτές και η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής και στο Συνήγορο του Πολίτη, έχουν σκοπό να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες των Ο.Τ.Α. και περαιτέρω να τεθούν σε δημόσια συζήτηση τα σχετικά θέματα προς αναζήτηση λύσεων και τυχόν ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών.


Άρθρο 269
Με το άρθρο 269 ρυθμίζονται θέματα για το μεταβατικό διάστημα και αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, την υποβολή απολογισμών των καταργηθέντων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τον καθορισμό των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. και την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των περιφερειών και ορίζονται προθεσμίες για την υποβολή τους. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.www.orizontasnews.gr
ΝΕΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Με ένα κλικ στην οθόνη σας!

.

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP